Warunki korzystania z witryny

JESTEŚ NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEP MANUFAKTURA SNU PL.,  POLSKIEJ FIRMY ZWANEJ DALEJ MANUFAKTURA SNU. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ (“STRONA”) NINIEJSZA STRONA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO W CELACH INFORMACYJNYCH. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY LUB POBIERAJĄC Z NIEJ MATERIAŁY, ZGADZASZ SIE PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW I ZASAD („WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY”) PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM TEKŚCIE. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIE PRZESTRZEGAĆ TYCH WARUNKÓW I ZASAD, NIE WYRAŻAJ ZGODY I NIE POBIERAJ UDOSTĘPNIONYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW. ODWIEDZENIE STRONY WIĄŻE SIE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI. (“UMOWA”).

Pliki cookie 


Manufaktura Snu korzysta z technologii cookie w celu ułatwienia odwiedzin Użytkownika na Stronie Internetowej Sklepmanufakturasnu.pl. Pliki cookie są wysyłane do komputera danej osoby, identyfikując ją jako odrębnego Użytkownika oraz przechowując jego osobiste ustawienia i informacje techniczne.
Wykorzystujemy: 

 1. stałe pliki cookie (pozostają w komputerze Użytkownika do czasu ich skasowania), 
 2. tymczasowe pliki cookie (pozostają w komputerze Użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki).
  Pliki cookie same w sobie nie zawierają ani nie ujawniają żadnych informacji osobistych. Jeśli Użytkownik podaje informacje osobiste na stronie internetowej Sklepmanufakturasnu.pl, informacja taka może być połączona z danymi przechowywanymi w plikach.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje użycia plików cookie Manufakturę Snu, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby przeglądarka nie przyjmowała plików cookie (instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki w odniesieniu do plików cookie znajdują się w plikach pomocy przeglądarki). Po zmianie tych ustawień, dostęp do niektórych części Strony Internetowej Sklepmanufakturasnu.pl nie będzie możliwy.

Licencja 


Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszej Umowie, Manufaktura Snu udziela Użytkownikowi nie wyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu, korzystania i wyświetlania tej strony oraz znajdujących się na niej materiałów. Użytkownik zgadza się i oświadcza, że nie będzie w żaden sposób zakłócać i nie będzie podejmować żadnych prób zakłócania pracy Strony w jakikolwiek sposób.
Manufaktura Snu upoważnia Użytkownika do przeglądania i pobierania informacji („Materiałów”) ze Strony wyłącznie do UŻYTKU OSOBISTEGO, NIE KOMERCYJNEGO. Upoważnienie niniejsze nie stanowi przeniesienia praw własności do Materiałów i ich kopii oraz podlega następującym ograniczeniom: 


1) Użytkownik musi zachować na wszystkich kopiach pobranych Materiałów wszelkie informacje o prawach własności i innych prawach, w tym o prawie autorskim do Materiałów oraz wszelkie informacje o własności znajdujące się w Materiałach. 

2) Użytkownik nie może w żaden sposób wprowadzać jakichkolwiek zmian do Materiałów lub ich powielać lub prezentować na forum publicznym, wykonywać lub rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób lub przekazywać do wiadomości publicznej lub dla celów komercyjnych. 

 3) Użytkownikowi nie wolno przekazywać Materiałów żadnej innej osobie, chyba że osoba taka zostanie przez Użytkownika poinformowana o zobowiązaniach wynikających z niniejszych warunków i zasad korzystania ze Strony i zgodzi się je zaakceptować. 

4) Użytkownik zgadza się przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych i umieszczanych na Stronie w związku z jej okresową aktualizacja.

Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona prawem autorskim oraz przepisami i postanowieniami traktatów na terenie całego świata. Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich praw autorskich przy korzystaniu z tej Strony i zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym tekście, Manufaktura Snu nie udziela Użytkownikowi żadnego prawa wyraźnego lub dorozumianego wynikającego z jakichkolwiek patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich lub ustawodawstwa dotyczącego tajemnic handlowych. Konta Użytkowników.

Aby móc przeglądać niektóre części Strony o ograniczonym dostępie wymagane jest założenie konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik musi dokonać rejestracji, podając pełne i dokładne informacje określone w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik będzie również musiał wybrać hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dochowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie operacje i działania dokonywane za pośrednictwem tego konta. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast poinformować Manufakturę Snu o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego konta lub innego naruszenia zakresu bezpieczeństwa. Manufaktura Snu nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku wykorzystania jego hasła lub konta przez osoby trzecie.

Gwarancje udzielone przez Użytkownika 


Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystał ze Strony zgodnie z niniejszą Umową oraz prawami i przepisami wynikającymi z niej, oraz że będzie przestrzegał wszelkich istniejących i przyszłych reguł polityki, zasad i warunków Strony.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał Strony do: 

 1. przesyłania spamu lub innych niechcianych wiadomości 
 2. podawania się za Manufakturę Snu lub kogoś innego
 3. zmiany nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia źródła jakichkolwiek wiadomości i treści przekazywanych na Stronie
 4. podawania fałszywych informacji o swoich powiązaniach z osobami lub podmiotami
 5. działania w sposób, który negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze Strony przez innych Użytkowników
 6. zaangażowania się w działalność, która sprzeczna byłaby z obowiązującym prawem
 7. przesyłania lub publikowania jakichkolwiek Materiałów, które naruszają lub łamią prawa innych osób lub które są niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub w inny sposób niedopuszczalne lub, które zawierają jakąkolwiek reklamę lub zachętę do nabywania produktów lub usług
 8. zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych Użytkownikach, jeśli tacy użytkownicy nie udzielili do tego wyraźnego upoważnienia, 
 9. nie przestrzegania wycofania takiego upoważnienia, jeśli zostało ono cofnięte przez innego Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na udzielenie powyższych gwarancji korzystania ze Strony i nie będzie przestrzegał powyższych wymagań, nie może korzystać ze Strony. W takim przypadku Manufaktura Snu nie będzie prawnie zobowiązana niniejszą Umową i zastrzega sobie wszelkie prawa w związku z nieprzestrzeganiem powyższych zapisów.

Jeżeli Użytkownik naruszy Warunki korzystania ze Strony, będzie zobowiązany do zapłaty rekompensaty za szkody wyrządzone Manufakturze Snu i jej podmiotom stowarzyszonym wskutek takich jego działań.

Zmiany 


Manufaktura Snu zastrzega sobie wyłączne prawo, według własnego wyłącznego uznania, do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej Umowy w całości lub części, w każdym czasie. Zmiany w niniejszej Umowie stają się skuteczne z chwilą umieszczenia na Stronie informacji o tych zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika po umieszczeniu na Stronie informacji o jakichkolwiek zmianach w Umowie będzie uznane za akceptację tych zmian Manufaktura Snu może usunąć, zmienić, poprawić każdy fragment Strony lub wprowadzić jakiekolwiek inne zmiany na Stronie, w Materiałach i produktach, programach, usługach lub cenach ( jeśli są opisane lub podane na Stronie), zawiesić lub zakończyć działanie dowolnej części Strony, łącznie z dostępnością wszelkich funkcji Strony, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Manufaktura Snu może również wprowadzić ograniczenia pewnych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Strony bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Z tego tytułu. Manufaktura Snu może unieważnić autoryzację, prawa i licencje wymienione powyżej w każdej chwili. Po takim unieważnieniu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zniszczyć wszystkie Materiały.

Uznanie Praw Własności Intelektualnej 


Użytkownik uznaje, że wszelkie prawa własności intelektualnej, włączając między innymi prawa autorskie, patenty, know-how, informacje poufne, prawa dostępu do bazy danych oraz prawa do znaków towarowych i projektów (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) dotyczące Strony posiada Manufaktura Snu lub jego licencjodawcy. Wszelkie prawa własności wynikające z wartości firmy i praw własności intelektualnej lub prawa do ich przeniesienia powstałe przez wykorzystanie tych praw własności intelektualnej posiadanych przez Manufakturę Snu są obowiązujące i odbywają się z korzyścią dla Manufaktury Snu.

Informacje przekazywane do Manufaktury Snu

Udostępnienie informacji pozwalających na identyfikacje Użytkownika daje nam możliwość oferowania różnych korzyści. Korzystanie z osobistego konta lub innej formy rejestracji sprawi, że poniższe działania będą realizowane w sposób łatwiejszy i wygodniejszy:
• Rejestracja zakupu dla otrzymania wszystkich korzyści, do jakich zakup uprawnia
• Żądanie informacji dotyczących produktu i zainteresowań
• Otrzymywanie spersonalizowanych wiadomości o ofertach specjalnych i zaproszeniach
• Otrzymywanie powiadomień i informacji o wydarzeniach i promocjach, do jakich Użytkownik się zarejestrował.

Pozwoli nam również na prowadzenie badań rynku i badań statystycznych, co pomoże nam opracowywać lepsze produkty, usprawniać naszą Stroną Internetową. Możesz udostępnić swoje informacje online na kilka sposobów, takich jak wypełnienie formularza rejestracyjnego, udział w konkursie, udział w wydarzeniu, zakup w sklepie internetowym lub udział w promocji lub zaprenumerowanie biuletynu.

Informacje mogą być administrowane i używane przez Manufakturę Snu. Za wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej, informacje przekazane przez Użytkownika nie będą przekazywane żadnej stronie trzeciej, chyba że uzyskamy na to zgodę Użytkownika.

Jeśli Użytkownik chce, abyśmy przestali wysyłać spersonalizowane oferty lub informacje, może nas o tym powiadomić za pomocą funkcji rezygnacji podanej w email lub na stronie konta Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce, abyśmy usunęli jego dane, może nas powiadomić o tym dezaktywując całkowicie swoje konto. Należy zwrócić uwagę, że informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika podane w zamówieniach w sklepie internetowym będą, o ile Użytkownik nie utworzy również konta lub nie zapisze się na promocje, wykorzystywane wyłącznie do wypełniania naszych zobowiązań wobec Użytkownika.

Informacje podawane przez Użytkownika 


Wszelkie informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika podane Manufakturze Snu poprzez niniejszą Stronę są chronione wszelkimi prawami mającymi w tym zastosowanie. Jednak Użytkownik nie powinien przesyłać do Manufaktury Snu za pomocą Strony żadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych.
Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie informacje lub materiały, jakie on sam lub inne osoby działające w jego imieniu podadzą Manufakturze Snu, nie będzie uważane za poufne lub prawnie zastrzeżone. Podając wszelkie takie informacje lub materiały dla Manufaktura Snu Użytkownik całkowicie przekazuje na rzecz Manufaktury Snu wszelkie prawa własności intelektualnej do takich informacji i materiałów. Manufaktura Snu takie informacje i materiały może swobodnie wykorzystywać, powielać, prezentować, wykonywać publicznie, przekazywać, dystrybuować, modyfikować, dokonywać cesji i licencjonować.

Ponadto, Użytkownik zgadza się, że Manufaktura Snu może swobodnie wykorzystywać wszelkie idee, koncepcje lub know-how, które Użytkownik lub osoby działające w jego imieniu przekażą Manufakturze Snu. Użytkownik ponadto gwarantuje, że nie poda żadnych informacji lub materiałów dla Manufaktury Snu, które są obraźliwe, szkalujące, szykanujące innych, zawierające groźby, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z jakimkolwiek prawem mającym zastosowanie, lub zawierających materiały stanowiące własność innego podmiotu. Manufaktura Snu, według własnego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji podanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.

Bezpieczeństwo 

Użytkownikowi nie wolno: 

 1. używać żadnych urządzeń lub oprogramowania, które mogłyby zakłócić działanie Serwisu
 2. podejmować jakichkolwiek działań, które nakładały by nieproporcjonalnie duże lub nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Strony (takie jak wysyłanie dużych ilości wiadomości mailowych – „spamowanie”)
 3. ingerować lub dokonywać manipulacji w oprogramowaniu Strony lub w jej funkcjonalności. Obejmuje to umieszczanie na Stronie materiałów zainfekowanych wirusami, trojanami, bombami zegarowymi lub innymi elementami, które mogą zakłócić, uszkodzić lub zniszczyć strukturę programistyczną Strony.
Obowiązek ograniczenia strat 


Bez naruszenia ograniczenia odpowiedzialności przedstawionego w niniejszej Umowie, Użytkownik podejmie wszelkie rozsądne działania w celu ograniczenia strat powstałych w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub działaniem (dotyczącym zaniedbania, naruszenia umowy lub innych), jakie może zostać wszczęte przeciwko Manufakturze Snu.

Uwagi 


Wszelkie odwołania do „pism”, „powiadomień” i „informacji przekazanych” oraz wszelkich podobnych wyrażeń obejmują elektroniczne metody komunikacji (na przykład email), pod warunkiem, że strona opierająca się na takiej komunikacji zachowuje akceptowane dowody, że komunikacje te wysłano i otrzymano.

Przedawnienie i rozdzielność postanowień Umowy
Wszelkie podstawy powództwa, jakie Użytkownik może mieć w odniesieniu do jego korzystania ze Strony muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sad właściwy uzna jakiekolwiek postanowienie Umowy lub jej część za niewykonalne, postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym zakresie dopuszczalnym zgodnym z intencją Umowy, a pozostała treść Umowy zachowa pełną moc i skuteczność.

Dostęp z terytorium i lokalizacji poza Polską
Manufaktura Snu nie twierdzi, że materiały na niniejszej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach poza Polską i dostęp do nich jest zabroniony z terytoriów, gdzie ich treść jest niezgodna z prawem. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Strony z miejsc poza Polską, ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw lokalnych.

Prawo Właściwe
Użytkowanie niniejszej Strony i niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu polskiemu, bez wpływu na przepisy dotyczące kolizji praw.


Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Manufaktura Snu Michał Francke z siedzibą w Ostrowie wielkopolskim przy ul. Skorupki 1a.

Manufaktura Snu Michał Francke może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko Użytkownika
 2. adres poczty elektronicznej
 3. adres
 4. telefon

 

Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik podaje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu prowadzenia Konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi prowadzenia konta.

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzeniem konta na portalu www.sklepmanufaktura.pl, a także w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody w celu przesyłania informacji handlowej przez Manufakturę Snu .

Manufaktura Snu Michał Francke jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres trwania umowy tj. korzystania z platformy internetowej (okres posiadania Konta) oraz po zakończeniu umowy w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych może skutkować niemożliwością dalszego świadczenia Usługi.

Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na naruszenie przepisów ochrony danych osobowych do GIODO lub innego organu nadzorczego.

Manufaktura Snu Michał Francke może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, marketingowe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium