Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego 
Manufaktura Snu

REGULAMIN SPRZEDAŻY

(obowiązujący od 01.01.2023 r.)

w Sklepie Internetowym www.sklepmanufakturasnu.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Manufaktura Snu, dostępny pod adresem internetowym sklepmanufakturasnu.pl prowadzony jest przez Firmę Manufaktura Snu z siedzibą pod adresem ks. Ignacego Jana Skorupki 1a, 63-400 Ostrów Wlkp
  NIP 622-226-20-05, REGON 251480273. Sprzedawca jest płatnikiem VAT i wystawia faktur Vatowskie. Sklep jest dostępny na stronach: https://www.sklepmanufakturasnu.pl ; Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa:
  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
  - warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną
  - zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu
 2. Sklep jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Manufaktury Snu, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawarcie Umowy Sprzedaży i umów świadczenia usług dodatkowych. W tym celu Manufaktura Snu udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

Warunki korzystania z witryny https://sklep533811.shoparena.pl/pl_PL/i/Warunki-korzystania-z-witryny/15?preview=truewww.sklepmanufakturasnu.pl i wykorzystywania danych osobowych można znaleźć odpowiednio pod adresami: 


a) Warunki korzystania ze strony internetowej - https://sklep533811.shoparena.pl/pl_PL/i/Warunki-korzystania-z-witryny/15?preview=true 

b) Polityka prywatności -https://sklep533811.shoparena.pl/pl_PL/i/Ochrona-Danych-Osobowych/16?preview=trueII. 

 

II. Definicje

 

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostką organizacyjna niebędąca osobą prawną, które ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar – meble (łóżka, regały, stoliki, komody, konsole, szafki itp;) oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu;
 5. Produkt – Towar, Usługa Dodatkowa, , inne usługi dostępne w ofercie Sklepu świadczone przez Sprzedającego na podstawie odrębnych regulaminów oraz umów;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży w sklepie internetowym sklepmanufakturasnu.pl.
 7. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawce pod adresem internetowym sklepmanufakturasnu.pl
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem, a Sprzedającym, w tym między Konsumentem a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827 ze zmianami). Wysłanie przez Sprzedającego Klientowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowane przez Klienta klauzule. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 9. Usługa Dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży świadczona na rzecz Klienta w związku z dostawą Towaru;
 10. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru lub zakupu Towaru i zlecenia usług w ramach zamówionych Produktów za pośrednictwem Sklepu (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie), w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży oraz zlecenia usług dodatkowych , świadczenia dostawy, formę płatności oraz ceny za Produkt. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma Potwierdzenie Zamówienia;
 11. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (w odpowiednim formularzu elektronicznym w Sklepie) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego. Otrzymanie tej wiadomości jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 12. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności wysokości, długości, szerokości, koloru oraz ilości produktów.

 

III. Informacje ogólne

 

1. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. 
2. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Manufaktura Snu Michał Francke zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego:
a) dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci nie spełniających powyższych warunków zostaną o powyższym powiadomieni,
b) dostarczania towaru wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
c) dostarczenie towaru poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej tylko po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.
4. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych.
6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

 

 

IV. Zaproszenie do zawarcia umowy

 1. Za pośrednictwem Sklepu sklepmanufakturasnu.pl prezentuje zdalnie Klientom wybrane Produkty i ich ceny oraz zaprasza Klientów do zawierania Umów Sprzedaży.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.
 3. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. 
 4. Wszystkie ceny Produktów są podane w Sklepie w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujące podatki. O ile nie wskazano inaczej na karcie Produktu lub podczas procesu finalizacji, ceny nie obejmują kosztów dostawy i/lub innych dodatkowych usług, które są osobno podawane przed finalizacją Zamówienia. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale takie zmiany nie wpłyną na Zamówienia, dla których Klient otrzymał Potwierdzenie Zamówienia

  V. Składanie zamówień

 

 1. Klient składa Zamówienie, przeprowadzając proces zakupu w Sklepie za pośrednictwem Internetu. Zamówienia należy składać poprzez dodanie produktów do Koszyka i postępowanie dalej zgodnie z procesem zakupowym. Do finalizacji Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych i kontaktowych. Zasady przetwarzania tych danych reguluje Polityka Prywatności. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę Klienta, dotyczącą zakupu wyszczególnionych w nim Produktów. Po złożeniu Zamówienia i wyborze sposobu płatności Klient otrzyma wiadomość e-mail od firmy Manufaktura Snu z potwierdzeniem Zamówienia.
 2. Otrzymanie Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z gwarancją dostępności zamówionych Towarów. Informacja o szacowanej dostępności znajduje się na karcie produktu ale może ulegać zmianie.
 3. Umowa Sprzedaży między Klientem a Manufaktura Snu zostaje zawarta, gdy Klient otrzyma Potwierdzenie Zamówienia .Jeśli Manufaktura Snu zdecyduje się nie przyjąć lub tylko częściowo przyjąć Zamówienie, decyzja zostanie przekazana Klientowi w ciągu siedmiu [7] dni od daty złożenia Zamówienia.

  VI. Dostawa i realizacja Usług Dodatkowych

 

 1. Warunkiem realizacji dodatkowych usług jest ich dostępność na stronie Sklepu w odniesieniu do Zamówionego Produktu, a także  dokonany  przez klienta zakup dodatkowej usługi poprzez dodanie jej do Zamówienia

 

VII. Dostawa na wskazany w zamówieniu adres

 1. Zamówiony Produkt zostanie dostarczony na adres dostawy w dowolnym miejscu w Polsce w ramach szacunkowego terminu dostawy określonego podczas procesu składania zamówienia. Podane terminy dostawy są orientacyjne i niewiążące. Niedotrzymanie terminów dostawy nie uprawnia Klienta do rozwiązania Umowy, ani nie daje żadnego prawa do odszkodowania. Klient jest zobowiązany przyjąć częściową dostawę Zamówionych Produktów. Zapis ten nie narusza uprawnień Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Ostateczny termin dostawy zostanie określony oraz potwierdzony przez partnera logistycznego Manufaktury Snu.
 2. Dla Klienta mogą być dostępne różne metody dostawy w zależności od rodzaju i wielkości Zamówionych Produktów. Jeśli konieczne jest umówienie się na dostawę, firma Manufaktura Snu lub wyznaczona osoba trzecia skontaktuje się z Klientem po złożeniu Zamówienia drogą emailową w celu ustalenia terminu dostawy na określony dzień i godzinę („Termin”). Terminy dostaw mogą ulec zmianie w wyniku opóźnień produkcji lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. W takim przypadku firma Manufaktura Snu lub wyznaczona osoba trzecia przekaże Klientowi nową przewidywaną datę dostawy lub, w stosownych przypadkach, skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowego terminu. W razie opóźnienia dostawy o więcej niż dwadzieścia osiem roboczych [28] dni Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku firma Manufaktura Snu zwróci 70% kwoty otrzymanej od Klienta w związku z Zamówionymi Produktami, które nie zostały jeszcze dostarczone.
 3. Usługa dostawy  nie obejmuje wniesienie zamówienia pod wskazany adres.

Ceny za dostawę są ustalane przy założeniu, że usługi te można wykonać w standardowych warunkach. Jeżeli dostęp do miejsca dostawy jest utrudniony z przyczyn, które można przypisać, na przykład, ale nie wyłącznie, obecności bram, wąskich przejść, ograniczeń w ruchu pojazdów ciężkich, zmniejszonej wielkości wind, braku wind lub wciągników w przypadku dostaw na górne piętra lub przyczyn wynikających z potrzeby dostosowania mebli do instalacji Zamówionego Produktu, Klient zobowiązany jest do podania takiej informacji przy składaniu zamówienia w rubryce formularza „ Informacje dla Sprzedającego”lub „ Uwagi”. Jeśli Klient nie poda takiej informacji lub mimo uzyskania dodatkowym informacji dostawa okaże się niemożliwa, Manufaktura Snu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy  bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów lub odszkodowań.

VIII. Płatność


1. W ramach Sklepu Sklepmanufakturasnu.pl zapewnia Klientom następujące sposoby płatności:
a) System Płatności Online – DotPay,
    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


b) Płatność natychmiastowe

c) BLIK

d) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zapłaty przez Klienta ceny za Produkt za pośrednictwem systemów płatności internetowych.
4. Sprzedający wysyła na adres email wskazany przez Klienta fakturę w rozumieniu art. 2 ust 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.W przypadku wystawienia przez Manufakturę Snu faktury korygującej zostanie ona przesyła na adres email, o którym mowa w pkt. poprzednim.
5.„W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” 

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zapisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie jedynie w stosunku do Klientów, którzy są Konsumentami.
 2. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Manufaktura Snu gwarantuje Konsumentowi  czternaście (14) dni od dnia dostarczenia Zamówionego Produktu, na skorzystanie z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podania przyczyny.
 3. Konsument może skorzystać z opisanego w pkt. 2 powyżej prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres email: manufakturasnu@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można znaleźć w internecie. Manufaktura Snu niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Konsumenta wiadomości email.
 4. Klient może w terminie 7 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po upływie 7 dni, zobowiązany jest do opłacenia 50% wartości całego zamówienia.
 5. Klient może w terminie 14 dni po otrzymaniu opłaconego zamówienia, odstąpić do umowy bez podawania jego przyczyn.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) jeśli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,                             c) jeśli zamówienie wynosi powyżej 5 sztuk danego przedmiotu
 7. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 8. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną( wymagany podpis elektroniczny) poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Regulaminie. 
 9. W przypadku przesłania oświadczenia z podpisem elektronicznym przez klienta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi na podany przez konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Manufaktura Snu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, bez koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Manufaktura Snu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument otrzyma zwrot środków na konto, za pośrednictwem których płatność była zrealizowana.
 11. Manufaktura Snu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Towar powinien być zapakowany tak samo jak został zapakowany do wysyłki.
 13. Towar powinien być zabezpieczony prze dostęp osób trzecich.
 14. Narożniki i delikatne powierzchnie powinny być zabezpieczone np. za pomocą kartonu, pianki, folii bąbelkowej lub silikonu;
 15. Przesyłka powinna być owinięta folią bąbelkową lub strechem.
 16. Opakowanie powinno być zabezpieczone taśmą pakową.
 17. Na Kliencie ciąży obowiązek odesłania Towaru i będzie on ponosił bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Klient może ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru do wysokości:

         dla towarów o wadze do 30 kg od 100 zł,

        dla towarów o wadze ponad 30 kg od 200 zł,

         w przypadku towarów ponadgabarytowych wysokość ww. kosztów szacowana jest na kwotę do 700-1000 zł.

Zwracany Towar powinien być dostarczony pod adres Manufaktura Snu ul. Skorupki 1a, 63-400 Ostrów Wielkopolski, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 506774557

 1. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał. W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do:
 4. dostawy Produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli zostały odpakowane przez Klienta po dostawie lub które po dostarczeniu są nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami;
 5. dostawy Produktów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych;
 6. dostawy Produktów, które mogą ulec pogorszeniu lub szybko tracić właściwości;
 7. pilnych napraw lub konserwacji, wykonanych na wyraźne żądanie Klienta przez Manufakturę Snu lub wyznaczoną stronę trzecią; 
 8. umów o świadczenie Usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy (np. usługa złożenia, montażu instalacji).
 9. „W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego”
 10. Zwrotowi nie podlegają produkty nieprefabrykowane oraz szyby, stelaże.

 

X. Reklamacje

1.Na Manufakturze Snu ciąży obowiązek zapewnienia zgodności Towaru z umową sprzedaży.

2.We wszelkich sprawach związanych z reklamacjami Klient może kontaktować się z działem Obsługi pod numerem telefonu 600269357 lub elektronicznie na adres email.  manufakturasnu@gmail.com

Czas odpowiedzi na reklamację wynosi do 14 dni roboczych. 
 1. Manufaktura Snu ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niezgodność Towaru lub usługi z umową na zasadach określonych w przepisach:
  1) w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, określonych w szczególności w art. 43a i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  2) w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą (nie jest Konsumentem, ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego), określonych w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

 

XI. Gwarancja

 

 1. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna.
 2. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.
 3. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia zgłoszenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji
 4. Dowód zakupu Towaru jest niezbędny do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.

Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.


XII. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

 

 1. Wszelkie umowy, do których zastosowanie mają niniejsze OWS podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory w rezultacie jakiejkolwiek umowy wynikającej z Warunków sprzedaży lub w związku z Warunkami sprzedaży podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Polsce.

 

XIII.Kontakt ze sklepem

 

Adres sprzedawcy: Manufaktura Snu Michał Francke ks. Ignacego Jana skorupki 1a 63-400 Ostrów Wlkp.
2. Produkcja mebli i magazyn: Manufaktura Snu ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 1a, 63-400 Ostrów Wlkp
3. Adresy e-mail sprzedawcy:
manufakturasnu@gmail.com 
4. Numery telefonów sprzedawcy: +48 506 774 557 lub +48 600 269 357
5. Numer rachunku bankowego sprzedawcy 

SBL: 08 8431 0008 0109 2745 2002 0001

NestBank: 78 1870 1045 2083 1033 0169 0001 


6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 9-19, od poniedziałku do piątku.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Sprzedaży dostępny jest na witrynie https://www.sklepmanufakturasnu.pl.
 2. Manufaktura Snu uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
 3. zaistnienia siły wyższej,
 4. zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących praw konsumenta, sprzedaży na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,
 5. zmiany oferty Sklepu wymagającej odzwierciedlenia w Regulaminie.
 6. Klienta wiąże brzmienie Regulaminu obowiązujące w momencie składania Zamówienia w stosunku do danego Zamówienia. O każdorazowej zmianie postanowień Regulaminu Manufaktura Snu powiadomi na stronie Sklepu.
 7. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Manufaktury Snu Michał Francke i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Manufaktury Snu Michał Francke 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium